Wie zijn we?

Het "Vlaams Genootschap voor Aardkundige Studies vzw", afgekort "Vlagast vzw" werd in 2004 opgericht door een groepje gelijkgezinden. Ze zijn gepassioneerd door alles wat te maken heeft met de structuur van de Aarde als planeet en van de aardkorst in het bijzonder. Daarom trachten zij de aardwetenschappen, in de breedste betekenis van het woord te promoten en te vulgariseren. Het publiceren van vulgariserende boeken in de volkstaal beschouwt Vlagast vzw als een belangrijke manier om haar doelstellingen te verwezenlijken.

Een eerste realisatie van Vlagast vzw is de publicatie van boeken in de reeks "De Geschiedenis van het Leven", door Prof. dr. J. F. Geys van de Universiteit Antwerpen. Deze boekenreeks, die op dit ogenblik 27 deeltjes omvat, werd vroeger door een andere vereniging uitgegeven. Deze heeft echter haar volledige voorraad verkocht aan Vlagast vzw. Vlagast vzw heeft sindsdien de editie van de nieuwe deeltjes op zich genomen en dit vanaf het nummer 7c. Alle eerder verschenen volumes zijn eveneens verkrijgbaar bij Vlagast vzw.


Voorlopig wordt niet gedacht aan het inrichten van lezingen, excursies e.d. Er zijn immers voldoende andere verenigingen, die dat soort taken op zich nemen. Wel hoopt Vlagast vzw ooit over voldoende fondsen te kunnen beschikken om allerlei projecten in verband met de promotie van de aardwetenschappen te kunnen financieren. Dergelijke initiatieven zal Vlagast vzw bij voorkeur realiseren in samenwerking met gelijkgezinde verenigingen en groeperingen in het Nederlandse taalgebied.

De Geschiedenis van het Leven

door J. Geys

J. Geys, de auteur van de reeks "De Geschiedenis van het Leven", was van 1968 tot 2005 verbonden aan de Universiteit Antwerpen, waar hij o.a. Algemene Geologie, Mineralogie, Fysische Aardrijkskunde, Paleontologie enz. doceerde. Inmiddels is hij wat men noemt "op rust".

Bijna 40 jaar geleden stelde J. Geys zich, wellicht in een vlaag van overmoed, als taak de geschiedenis van het leven op een bevattelijke en overzichtelijke wijze uiteen te zetten in het Nederlands. Aanvankelijk was het de bedoeling het hele verhaal te bundelen in één, niet al te lijvig boekje. Maar het is uiteindelijk boekenreeks geworden, waarin reeds 27 deeltjes verschenen zijn en waarin wellicht nog verschillende te verwachten zijn.

J. Geys behandelt de geschiedenis van het leven op onze planeet chronologisch. Aan elke grote periode in de aardgeschiedenis wordt een volume gewijd. In elk daarvan worden de verschillende biota en de fossielen die ze nagelaten hebben, in systematische volgorde behandeld : protisten, invertebraten, chordaten, planten. Elk volume wordt besloten met de gedetailleerde bespreking van een bijzonder belangrijke vindplaats van fossielen uit die periode.

De toenemende complexiteit van de biosfeer brengt met zich mee, dat de volumes steeds omvangrijker worden, naarmate jongere perioden besproken worden. Dit heeft ertoe geleid dat de volumes vanaf nr. 5 (Carboon) in verschillende deeltjes moesten opgesplitst worden : 2 voor het Carboon, 3 voor het Perm, 6 voor het Trias en 8 voor het Jura.

De werkjes zijn niet alleen uitvoerig, maar bovendien ook rijk geïllustreerd. Afbeeldingen zijn immers onontbeerlijk, wil een dergelijke studie de lezer ook werkelijk aanspreken.

De boekjes zijn in de eerste plaats bedoeld voor amateur-paleontologen en studenten in de geo- en de bio-wetenschappen. Maar wellicht kan ook een vakpaleontoloog er zijn voordeel mee doen.

 

 
Hallebaan 132, BE-2390 Malle, België tel. +32 3 311 54 26